منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اسلایدر
بازديدها
بنر
جستجو
دسترسی های سریع
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها:
منو
منو
منوی فوتر
ورود
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها:

این گروه یکی از واحدهای تخصصی در معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان می باشد. خط مشی فعالیت های این گروه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط مرکز مدیریت بیماری ها ترسیم و به دانشگاه ها ابلاغ می گردد
.


دکتر مهرداد پاریان زیتونی
مدرک: دکترای حرفه ای
سمت: مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری هافعالیت های گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها به دو بخش اصلی تقسیم می شود:

الف) مبارزه با بیماری های واگیر
ب ) مبارزه با بیماری های غیر واگیر

هدف از فعالیت این گروه پیشگیری، مراقبت و کنترل بیماری ها در قالب بیماری های واگیر و غیرواگیر می باشد.

 

وظائف پست / شغل فوق الذکر براساس وظائف واحد سازمانی که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:
 

1- نظارت، پایش و ارزیابی نیروهای ستادی و محیطی از نحوه عملکرد و وظایف محوله

2-  ایجاد هماهنگی و مشارکت بین بخشی در اجرایی موثر برنامه های بهداشتی

3- ابلاغ برنامه ها و دستورالعمل ها و آئین نامه ها به سطوح مختلف

4- سازماندهی و برنامه ریزی برای اجرای موفق برنامه های مراقبت جهت کنترل، حذف و ریشه کنی بیماری های واگیر

5- طراحی و تدوین و اجرا برنامه های آموزشی به صورت کارگاه یا سمینار و جلسات آموزشی

6- طراحی و تدوین و اجرا برنامه های تحقیقاتی در مورد بیماری های هدف

7- برنامه ریزی و تنظیم برنامه های تفضیلی سالیانه بیماری های واگیر

8- جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها و تهیه پسخوراند به منظور تعیین میزان های بروز و شیوع بیماری های واگیر و شناخت مسائل بهداشتی

1