چهارشنبه 30 مهر 1399  

معرفی

دفتر معاونت بهداشت.

لاله خلیلی
مدرک: لیسانس مدیریت بازرگانی
سمت: مسئول دفتر

تلفن دفتر: 53329308 - 061