شنبه 3 آبان 1399  

معرفی

معاون اجرایی.

 

توفیق عنافجه
مدرک: کارشناسی ارشد جمعیت شناسی
سمت: سرپرست معاون اجرایی