چهارشنبه 30 مهر 1399  

معرفی

معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت.دکتر آرش یلالی
مدرک: دکترای حرفه ای
سمت: معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت