چهارشنبه 30 مهر 1399  

رسالت معاونت بهداشت

رسالت معاونت بهداشت.

 

رسالت:

معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان مأموریت دارد تا با مدیریت، برنامه ریزی، پایش و ارزشیابی خدمات بهداشتی درمانی از طریق نظام شبکه سلامت در جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه تحت پوشش و افزایش طول عمر همراه با توانایی و با محوریت پیشگیری از بیماری ها برای دستیابی به اهداف تعیین شده با تکیه بر اصول عدالت اجتماعی، هماهنگی بین بخشی، مشارکت مردمی و استفاده از فنآوری های نوین گام بردارد.

دور نما:

ما برآنیم تا در مدت 5 سال با برقرای ارتباط انسانی توأم با احترام متقابل در  بین کارکنان، در زمینه توسعه سلامت و ارائه خدمات بهداشتی درمانی با بکارگیری سیستم مدیریت مشارکتی، امکان دسترسی آسان و عادلانه مردم را به خدمات باکیفیت و مطابق با استانداردهای موجود در نظام سلامت را فراهم نموده و بتوانیم رضایت مشتریان داخلی و خارجی و ذینفعان را کسب کنیم، تا شاهد افزایش طول عمر همراه با سلامتی، کاهش مرگ و میر و بهبود وضعیت سلامت جمعیت تحت پوشش منطقه جنوب غرب استان خوزستان تا پایان سال1397 باشیم.


ارزش ها:

 

 1. عنایت به اعتقادات دینی
 2. صلاحیت های اخلاقی و علمی
 3.  احترام و اعتماد متقابل
 4.  عدالت و قانون مداری
 5. تکیه بر اصول عدالت اجتماعی
 6. مشارکت های مردمی
 7. هماهنگی درون بخشی و بین بخشی


  نقاط قوت:
 1. وجود نظام شبکه های بهداشتی درمانی و امکان دسترسی به واحدهای عرضه خدمات مراقبت های اولیه  بهداشتی در منطقه جنوب غرب استان خوزستان.
 2. وجود کارشناسان توانمند در حیطه های مختلف سلامت در منطقه.
 3. پوشش مناسب خدمات بهداشتی از طریق سیستم شبکه ارائه خدمات به صورت ادغام یافته.
 4. استقرار و اجرای برنامه ی بیمه روستایی و پزشک خانواده.
 5. امکان دسترسی به داده ها و اطلاعات جمعیتی درسطوح مختلف.
 6. وجود نظام استاندارد مراقبت برنامه های سلامت.
 7. وجود برنامه ی نیازسنجی و اولویت بندی آموزشی.
 8. وجود هماهنگی درون بخشی در اکثر واحدها.
 9. وجود کمیته های تخصصی و فنی در معاونت بهداشت.
 10. داشتن برنامه عملیاتی درهر یک از واحدها و گروه های ستادی.


  نقاط ضعف:

   
 1. ضعف فعالیت های تیمی و جزیره ای عمل نمودن برخی از واحدها.
 2. مناسب نبودن چارت سازمانی با فعالیت ها و نیازهای واقعی و فعلی واحد های ستادی.
 3. انگیزه پایین در اکثر سطوح برای ارائه خدمات با کیفیت.
 4. ضعف در انجام پژوهش های کاربردی.
 5. ضعف در فعالیت های جلب مشارکت مردمی.
 6. ضعف در هماهنگی های بین بخشی بعضی از ارگانها و ادارات.
 7. ضعف در نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه ها.
 8. ضعف در بهبود استاندارد تجهیزات و فضاهای فیزیکی.
 9. پایین بودن میزان مانداگاری پزشکان در سطح منطقه.
 10. پایین بودن سطح آگاهی پزشکان نسبت به نقش خود در سیستم سلامت.
 11. استاندارد نبودن امکانات آموزشی.
 12. نقص در اجرای نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده.

   

فرصت ها:
 

 1. بالا بودن آگاهی عمومی و سطح سواد مردم.
 2. وجود مراکز آموزشی دولتی، آزاد و بین المللی در سطح منطقه.
 3. امکان استفاده از بخش های صنعتی موجود در منطقه به عنوان حامیان سلامت در جهت اجرای برنامه های سلامت محور.
 4. امکان استفاده از ناوگان های هوایی، دریایی و ریلی.
 5. امکان استفاده از امکانات مرکز صدا وسیمای آبادان.
 6. امکان استفاده از حمایت های مالی سازمان منطقه آزاد اروند.
 7. امکان استفاده از رسانه های جمعی موجود در منطقه.
 8. وجود فرمانداری ویژه در منطقه.
 9. همکاری بسیج جامعه پزشکی.
 10. وجود منابع طبیعی (رود خانه ها، تالاب، و دسترسی به دریا)

تهدیدها:

 1. - شرایط ایجاد شده دراثر تغییرات اقلیمی نظیر ریز گردها
 2. داشتن مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت
 3. وجود صنایع آلاینده (پالایشگاه، پتروشیمی و ... )
 4. پایین بودن سطح آگاهی مردم نسبت به نیاز های بهداشتی
 5. بالا بودن میزان بیکاری و پایین بودن سطح درآمد
 6. روند رو به رشد اعتیاد و رفتارهای مخاطره آمیز
 7. وجود پایانه مرزی شلمچه و ورود زائرین از مرز مشترک عراق
 8. مشکلات ناشی از وضعیت زیست محیطی (زباله، فاضلاب، آلاینده ها و...
 9. میزان شیوع و بروز بیماریها (سالک، سل و...)

اهداف کلی معاونت بهداشت آبادان

- افزایش پوشش کمی و کیفی خدمات بهداشتی درمانی.

- ارتقاء سطح دانش و شیوه زندگی سالم جامعه با تأکید بر گروههای آسیب پذیر (مادران، کودکان، جوانان و سالمندان) و توجه خاص به بیماریهای واگیر و غیر واگیر.

- توسعه و تقویت ویژگیهای مثبت نظام شبکه با اولویت بهبود نظام ارجاع .

- تقویت و پیگیری مستمر هماهنگی های بین بخشی به منظور اجرای بهتر برنامه های بهداشتی.

- ساماندهی فضای (فیزیکی- تجهیزات فنی نیروی انسانی و منابع مالی).

- توانمند سازی کارکنان با افزایش رضایت شغلی وارتقاء سطح دانش و مهارت علمی و عملی آنان.

- توسعه مشارکت های مردمی در برنامه های بهداشتی.

- پژوهش در زمینه بهداشت با تأکید برتوانائی های پژوهشی کارکنان این بخش.

اهداف کلی و اختصاصی:

-G1 افزایش پوشش کمی و کیفی خدمات بهداشتی درمانی:

-O1 افزایش دسترسی به مراقبت های اولیه بهداشتی در مناطق روستایی وشهری به میزان 100 درصد تا پایان سال 97.

-O2کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به تفکیک گروههای سنی تاپایان سال 97.

-O3کاهش مرگ و میر مادران بارداربه زیر 15 در صدهزار تا پایان سال 94.

 -O4تثبیت سیاست جدید افزایش جمعیت و نرخ باروری کلی به بالای 1/2  در هزار(حد جایگزینی) تاپایان سال 97.

-O5 افزایش وحفظ پوشش کامل ایمن سازی درگروه های هدف تاپایان سال 97.

-O6حفظ وکنترل بیماریهای واگیر با تاکید بر بیماریهای در آستانه حذف و ریشه کنی همگام با اهداف کشوری تاپایان سال 97.

-O7افزایش غربالگری بیماریهای غیرواگیر بر اساس دستورالعملهای کشوری تاپایان سال 97.

-O8افزایش پوشش نظارتی برنامه های بهداشت محیط به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O9افزایش پوشش نظارتی برنامه های بهداشت حرفه ای به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O10حفظ پوشش مراقبت دانش آموزان براساس پروتکل های کشوری به میزان100 درصد تاپایان سال 97.

-O11بهبود الگوی مصرف موادغذایی خانوارها در جهت اصلاح ریز مغذیها به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O12کاهش رفتار های پر خطر (کاهش آسیب) در گروههای هدف تاپایان سال 97.

-O13افزایش برنامه های نظارتی سلامت روانی، اجتماعی، اعتیاد و الکل به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O14 توسعه برنامه های خود مراقبتی برای گروههای هدف تاپایان سال 97.

-O15افزایش میزان رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O16افزایش جذب رابطین بهداشتی بویژه متخصص در شهر و روستا به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

 

-G2 ارتقاء سطح دانش و شیوه زندگی سالم جامعه با تأکید بر گروه های آسیب پذیر (مادران،  کودکان و جوانان) و توجه خاص به بیماری های واگیر و غیر واگیر:

 -O1ارتقاء سطح آگاهی جامعه در زمینه فاکتورهای عمده مؤثر برسلامتی به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O2 افزایش میزان رفتارهای عمده مؤثر بر سلامت در جامعه به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O3 ارتقاء سطح آگاهی جامعه در زمینه بیماری های بازپدید و نوپدید به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O4 ارتقاء سطح آگاهی جامعه در زمینه ویژگی های گروههای آسیب پذیر به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

 

-G3 توسعه و تقویت ویژگی های مثبت برنامه پزشک خانواده با اولویت بهبود نظام ارجاع:

-O1 افزایش واحدهای ارائه دهنده خدمات تاپایان سال 97.

-O2 توسعه تیم فنی ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی تاپایان سال 97.

-O3 افزایش مراجعین به سطح دوم بر اساس نظام جامع سطح بندی خدمات تاپایان سال 97.

-O4 افزایش مراجعین به سطح سوم بر اساس نظام جامع سطح بندی خدمات تاپایان سال 97.

-O5 تغییر کمی و کیفی وضعیت دارویی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و بهینه سازی فرآیند تجویز دارو تاپایان سال 97.

 

-G4 تقویت و پیگیری مستمر هماهنگی های بین بخشی به منظور اجرای بهتر برنامه های بهداشتی:

-O1 افزایش جلب هماهنگی بین بخشی در جهت اجرای برنامه های مرتبط با سلامت مردم تاپایان سال 97.

 

-G5 ساماندهی فضای (فیزیکی- تجهیزات فنی نیروی انسانی و منابع مالی):

-O1 ساماندهی و ارتقای فضاهای فیزیکی موجود و احداثی جدید مطابق الگوی استاندارد تاپایان سال 97.

-O2 ارتقای فناوری در واحدهای بخش بهداشت به منظور ارائه خدمات مطلوب تاپایان سال 97.

-O3 اصلاح تشکیلات سازمانی تاپایان سال 97.

-O4 ایجاد واحد مالی و بودجه در جهت هزینه به موقع و مناسب، اعمال صرفه جویی، کسب درآمد تا پایان سال 93.

 

-G6توجه خاص به توانمند سازی کارکنان با افزایش رضایت شغلی و ارتقاء سطح دانش و مهارت علمی و عملی آنان:

-O1 افزایش رضایت شغلی کارکنان به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O2 ارتقاء مهارت های شغلی کارکنان بهداشتی به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تا پایان سال 97.

-O3 ارتقاء دانش و آگاهی کارکنان به فن آوریهای روز به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

 

-G7 توسعه مشارکت های مردمی در برنامه های بهداشتی:

-O1 افزایش مشارکت های فعال مردمی در برنامه ریزی، اجراء و ارزشیابی برنامه های بهداشتی به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O2 تأمین هزینه های بخش بهداشت از محل کمکهای مردمی و افراد خیر و نیکوکار به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

- G8 پژوهش در زمینه بهداشت با تأکید برتوانائی های پژوهشی کارکنان:

-O1 انجام طرح های پژوهشی هماهنگ با اولویت های پژوهشی بخش بهداشت با مشارکت کلیه گروههای کارشناسی به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تا پایان سال 97.

-O2 ایجاد بستر مناسب به منظور جلب همکاری های دانشجویان و اعضاء هیأت علمی در امر پژوهش در زمینه بهداشت به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تا پایان سال 97.