سه‌شنبه 6 آبان 1399  

معرفی

اداره ی حسابداری.زهرا عدیم النظر
مدرک: کارشناس ارشدحسابداری
سمت: مسئول امور مالییدالله کیانی نژاد
مدرک: دیپلم کار و دانش
سمت: کارشناس امور مالیمرضیه حیدری
مدرک: کارشناس ارشد مدیریت مالی
سمت: حسابدارمعصومه میاحی حریری
مدرک: کاردانی کامپیوتر
سمت: امین اموال و حسابدار