سه‌شنبه 6 آبان 1399  

معرفی

اداره ی امور عمومی.علی قصوری
مدرک: لیسانس مدیریت بازرگانی
سمت: سرپرست اداره امور عمومیمژده شوهانی
مدرک: کارشناس مدیریت بازرگانی
سمت: رابط امور رفاهی

مهشید صیفی
مدرک: دیپلم کامپیوتر
سمت: بایگانجهانگیر صفری اسکندری
سمت: کارشناس دبیرخانه
شهربان شاکری
مدرک: کارشناسی علوم اجتماعی
سمت: کارشناس امور اداری