جمعه 15 اسفند 1399  

معرفی

واحد خدمات و امور قراردادها.سید علی موسوی
مدرک: کاردانی برق صنعتی
سمت: کارشناس امور قراردادها