سه‌شنبه 6 آبان 1399  

شرح وظایف

شرح وظایف مسئول خدمات و امور قراردادها.


1- تهیه و تنظیم قراردادهای مورد نیاز واحدهای تابعه دانشگاه، اعم از قراردادهای عمرانی، تاسیساتی، امور طبخ و توزیع، خرید، فروش، اجاره خودرو، اجاره خانه و سایر

2- بررسی و اعلام نقطه نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحدهای تابعه دانشگاه

3- شرکت در جلسات مناقصات دانشگاه  و نشست های مرتبط طبق دستور مسئول واحد

4- بررسی مدارک و اسناد مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد

5- استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهای منعقده

6- مطالعه و رعایت دستور العملها، بخشنامه ها و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در خصوص تنظیم مفاد شرایط و قراردادهای تنظیمی

7- بایگانی نامه ها، بخشنامه ها و مدارک و سوابق مربوط به قرارداد واحدها

8- پاسخگویی به مراجعین از واحدها و شرکتهای مختلف طرف قرارداد آنها

9- پاسخگویی به سوالات تلفنی و راهنمایی افراد و شرکتهای طرف قرارداد

10- تهیه و طراحی فرمهای مورد نیاز

11- انجام سایر امور ارجاعی مرتبط از جانب مسئول مربوطه