شنبه 3 آبان 1399  

معرفی

واحد حراست.
سید رضا حسینیان فرد
مدرک: کارشناس علوم تربیتی
سمت: مسئول دفتر حراست معاونت بهداشت
شماره تماس: 09303406679
پست الکترونیک: seyedrezahoseinian20@gmail.com