چهارشنبه 30 مهر 1399  

شرح وظایف

شرح وظایف مسئول دفتر حراست.


1- نظارت بر حسن اجرای قوانین و دستورالعمل های
اداری
2- ثبت ، کنترل و بررسی ورود و خروج پرسنل معاونت و مرکز بهداشت و مراکز تابعه
3- نظارت و بررسی ورود و خروج اموال
4- تشکیل پرونده برای پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی ، طرحی، شرکتی و... جهت بایگانی و حفاظت اسناد
5- بررسی اصول حفاظت فیزیکی و حفاظت الکترونیکی معاونت و مرکز بهداشت و مراکز تابعه
6- آموزش رعایت اصول ایمنی و ضوابط اداری به پرسنل جدید الورود
7- دریافت و ثبت نامه ها و گزارش های محرمانه
8- تفکیک و ارجاع نامه ها،گزارشات و سایر مکاتبات محرمانه
9- کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های طرف قرارداد
10- نگهداری و بایگانی اوراق، نامه ها و گزارشات و سایر اسناد طبقه بندی شده (حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده)
11- صدور کارت شناسایی پرسنل
12- حفاظت از اماکن ، تأسیسات و تجهیزات
13- ابلاغ دستورات حراستی به موسسات تابعه و واحدهای اداری
14- توانمند سازی کارکنان حراست