شنبه 3 آبان 1399  

معرفی

گروه گسترش و توسعه ی شبکه ها.
توفیق عنافچه
مدرک: کارشناسی ارشد جمعیت شناسی
سمت: سرپرست مدیریت توسعه شبکه و ارتقای سلامت

امین نامداری
مدرک: کارشناس بهداشت عمومی
سمت: کارشناس مسئول آموزش بهورزی

نادیا اسدمینایی
مدرک: کارشناس ارشد جمعیت شناسی
سمت: کارشناس آموزش بهورزیبدریه دریس
مدرک: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
سمت: کارشناس پزشک خانواده شهری

زهره زنگنه
مدرک: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
سمت: کارشناس پزشک خانواده
بهرام ترابی
مدرک: کارشناس بهداشت عمومی
سمت: کارشناس پزشک خانواده شهری و روستایی

مریم احمدی
مدرک: مهندسی پزشکی
سمت: کارشناس تجهیزات پزشکی (تحت پوشش شرکت پیمانکاری تلاشگران جنوب)نرجس ریاحی
مدرک:
سمت: کارشناس امور دارویی 
درگذشته ضرورت تامین دسترسی سهل و سریع مردم به نیازهای اولیه بهداشتی- درمانی احساس شده بود. با توجه به مشکلات آن زمان کشور از جمله روستاهای پراکنده، کمبود امکانات و منابع مالی و انسانی؛ مشکل ترابری و انتقال خدمات به مناطق دورافتاده؛ و مسئولان حفظ سلامتی و بهداشتی کشور را واداشت تا  دست به اجرای طرح های مختلفی بزنند تا هدف دسترسی مردم به نیازهای اولیه بهداشتی تامین شود. تعدادی از دلسوزان و متفکران کشور را بر آن داشت تا نظامی گسترده و پویا را برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سراسر را کشور طراحی کنند و به این ترتیب نظام شبکه های بهداشتی درمانی در ایران شکل گرفت.

نظام شبکه بهداشت و درمان اصول و ضوابطی بنیانی  را برای گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ارائه خدمات درنظرگرفت که از همان آغاز تاکنون توسط مرکز توسعه شبکه با همکاری سایر بخش ها موردعمل است.


هدف بنیادی:

هماهنگی و مشارکت در تامین منابع مورد نیازبرای ارائه خدمات بهداشتی در واحدهای تابعه

اهداف اختصاصی :

1. هماهنگی تامین، توزیع ونگهداری نیروی انسانی

2. هماهنگی تامین و نگهداری فضای فیزیکی، تجهیزات و خودرو

3. هماهنگی و کنترل برقراری ضوابط اجرایی طرح گسترش شبکه ها

4. هماهنگی برنامه های آموزشی برای ایجاد وارتقای دانش ومهارت نیروی انسانی برای ارائه خدمات بهداشتی