شنبه 3 آبان 1399  

شرح وظایف

شرح وظایف گروه آموزش و ارتقای سلامت.

 

 1. اجرای سیاست ‌ها و برنامه ‌های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامj

 1.  ارائه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیر مجموعه دانشگاه و سایر سازمان ‌ها، ادارات و نهادها در منطقه

 1. برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشی مرتبط با اولویت های سلامت منطقه

 1.   طراحی برنامه ‌های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد در منطقه

 1. آموزش کارشناسان حوزه ‌های ستادی دانشگاه علوم پزشکی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع ‌ رسانی و ارتقای سلامت

 1. توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

 1. برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت
 2. ارزشیابی برنامه ‌های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت منطقه

 1. مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع ‌ رسانی آموزشی در سطح منطقی
 2. سازماندهی و نظارت بر توزیع نیروی انسانی آموزش سلامت در منطقه تحت پوشش

 1. تأمین و توزیع منابع مالی برنامه ‌های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزینه کرد آن ها
 2. جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه ‌ های آموزش و ارتقای سلامت منطقه

 1. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه ‌ های جلب حمایت و مشارکت سازمان ‌ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
 2. همکاری با صدا و سیما و سایر رسانه ‌های جمعی در طراحی و اجرای برنا مههای آموزش سلامت عمومی در منطقه

 1. مشارکت در ایجاد و توسعه محیط ‌های حامی سلامت (مانند پایگاه ‌های مقاومت بسیج، بیمارستان ‌های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن) در منطقه
 2. مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده ‌های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

 1. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه ‌های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در منطقه
 2. توسعه برنامه ‌های مشارکتی و تقویت تشکل ‌های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه

 1. مشارکت در گسترش برنامه ‌های سلامت در مراکز آموزشی، محیط ‌های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان ‌های عمومی
 2. همکاری با سایر واحدهای معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در منطقه

 1. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه ‌های مرتبط با مناسبت ‌های سلامت در سطح منطقه
 2. جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت ‌های آموزش سلامت شهرستان های تابعه

 1. حمایت از تولید و توسعه منابع علمی، رسانه ‌ها و بانک ‌های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در منطقه

 1. مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش ‌های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

 1. شناسایی و حمایت ایده ‌های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه
 2. همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت ‌های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته ‌های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه ‌های جدید به آنها