سه‌شنبه 6 آبان 1399  

معرفی

واحد غیرواگیر.ناهید محمدی
مدرک: کارشناس مسئول ژنتیک
سمت: کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر
نسرین عباسی
مدرک: کارشناس بهداشت عمومی
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر
شماره تماس: 09380930689
امینه مدنی
مدرک: کارشناس مدارک پزشکی
سمت: مسئول دبیرخانه ثبت سرطان - کارشناس ثبت سرطان