سه‌شنبه 6 آبان 1399  

معرفی

واگیر.


رضا فرهادی نژاد
مدرک: کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی
سمت: کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر


محمدرضا جعفری
مدرک: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
محمود بناری مهر
مدرک: کارشناس حشره شناسی پزشکی
سمت: کارشناس هماهنگ کننده بیماری سل
تلفن همراه: 09370147820


فاطمه داودی منش
مدرک: لیسانس مامایی
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر

زینب عفراوی
مدرک: کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
سمت: کارشناس حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
مهدی اسدی نیا
مدرک: کارشناسی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماری ها
سمت: کارشناس بیماری های واگیر
شماره تماس: 09360343363