شنبه 3 آبان 1399  

معرفی

گروه سلامت خانواده، جمعیت و مدارس.بلقیس افکانه
مدرک: کارشناس ارشد جمعیت شناسی
سمت: مدیر گروه سلامت خانواده، جمعیت، تغذیه و مدارس

فرخ نوری نژاد
مدرک: کارشناس مامایی
سمت: کارشناس سلامت مادرانبهاره درخوش
مدرک: کارشناس مامایی
سمت: کارشناس سلامت مادرانماندانا رضاپناه
مدرک: کاردان بهداشت خانواده
سمت: کارشناس جمعیت و سلامت بارورینجات فیوضی
مدرک: کارشناس مامایی
سمت: کارشناس سلامت نوزادان و کودکان
فاطمه دیراوی
مدرک: کارشناس مامایی
سمت: کارشناس سلامت میانسالان

نوشین سادات غفوری
مدرک: کارشناس بهداشت عمومی
سمت: کارشناس سلامت سالمندان
وفا نواصر
مدرک: کارشناس بهداشت عمومی
سمت: کارشناس سلامت نوزادان و کودکانآدرس وبلاگ: www.sunhealth.blogfa.com