شنبه 3 آبان 1399  

معرفی

گروه سلامت محیط.


تعریف سلامت محیط:
بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی در رفاه و سلامت بدنی روانی و اجتماعی انسان تأثیر دارند.


جعفر ربیحاوی
مدرک: کارشناس بهداشت محیط
سمت: مدیر سلامت محیط و کار


سیف اله گنجعلی دشتی
مدرک: کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
سمت: کارشناس مسئول سلامت محیط
شماره تماس: 09163302374


شراره زویداویان پور
مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
سمت: کارشناس سلامت محیط

عاطفه معرفی
مدرک: کارشناس بهداشت محیط
سمت: کارشناس سلامت محیط


زینت سعیدی محمد
مدرک: مهندسی بهداشت محیط
سمت: کارشناس سلامت محیط