چهارشنبه 30 مهر 1399  

شرح وظایف

شرح وظایف و برنامه های گروه سلامت کار.


مهندسی بهداشت حرفه ای:


یکی از برنامه های اصلی بهداشت حرفه ای، بررسی و شناسائی عوامل زیان آور محیط کار است. در بهداشت حرفه ای عمده کوشش ها بر ارزیابی و اندازه گیری این عوامل و در صورت نیاز کنترل آنها می باشد. عوامل زیان آور محیط کار به چهار دسته عمده تقسیم می شود:

الف) عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار مانند صدا و ارتعاش، گرما، سرما، روشنائی، فشار، پرتوها و ...
ب) عوامل شیمیائی زیان آور مانند مواد شیمیائی سمی که برخی بیماری ها و مسمومیت های شغلی را سبب می شوند.
پ) عوامل بیولوژیکی زیان آور شامل ویروس ها، باکتری ها، انگل ها، ریکتزیاها و قارچ ها
ت) عوامل ارگونومیک زیان آور مانند وضعیت نامطلوب بدنی در هنگام کار،  وارد شدن فشار بیش از حد بر روی اندامی خاص، نبود تناسب جسمانی و روانی میان انسان و کار و ...
هر یک از عوامل یاد شده اگر از حد تحمل فیزیولوژیک بدن انسان پیشی گیرد، عوارض و آسیب هایی را ایجاد خواهند نمود. در بهداشت حرفه ای عمده کوشش ها بر ارزیابی این عوامل، اندازه گیری آن ها و در صورت نیاز کنترل آن ها می باشد.
 
 
طب کار:
در بخش طب کار نظارت بر انجام معاینات کارگری در کارخانه جات،  مراکز بهداشتی درمانی و شرکت های ارائه دهنده خدمات طب کار صورت می پذیرد.
مراکز تابعه تحت پوشش دانشگاه دارای سانتر معاینات کارگری می باشند که در این سانترها کلیه خدمات طب کار اعم از خدمات پزشکی و پاراکلینیکی انجام می شود. این واحد دارای اسپیرومتر، ادیومتر، آزمایشگاه تشخیص طبی می باشد و یک پزشک ثابت همه روزه به معاینه کارگران مشغول می باشد.