شنبه 3 آبان 1399  

معرفی

واحد سلامت دهان و دندان.سحر ابوحمیدی
مدرک: کاردان مامایی - کارشناسی تغذیه
سمت: کارشناس مسئول سلامت دهان و دندان
تلفن تماس: 09166042865
آرزو لطیفی
مدرک: کارشناس بهداشت عمومی
سمت: کارشناس سلامت دهان و دندانساسان چرخان ساز
مدرک: دیپلم علوم تجربی
سمت: کارشناس سلامت دهان و دندان

 
اهداف و رسالت و استراتژی
با توجه به اهمیت سلامت دهان و دندان در سلامت جسمی و روحی جامعه و نقش اساسی آن در فرا یند رشد و نمو بخصوص در کودکان و زنان بار دار و شیرده به خاطر تداخل مستقیم آن در فرایند هضم و جذب غذا اهداف این واحد عبارتند از ارتقاع سلامت دهان و دندان جمعیت تحت پوشش با اولویت گروهای هدف شامل کودکان از دو سال تا نوجوانان 14 ساله و زنان باردار و شیرده.

استراتژی:
کاهش  DMFT در احاد جامعه با اولویت گروهای هدف
کاهش بیماری های لثه و سایر نسوج نرم دهان از طریق آموزش بهداشت دهان در سطح اول در خانه های بهداشت و پایگاهای بهداشتی و مدارس
انجام وارنیش فلوراید در مکان های فوق
ارجاع بیماران با اولویت گروهای هدف به مراکز بهداشتی درمانی روستای و شهری جهت دریافت سطح بالاتر خدمات