شنبه 3 آبان 1399  

معرفی

واحد امور آزمایشگاه ها.

مریم شکری نسب
مدرک: کارشناس علوم آزمایشگاهی
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه ها
تلفن همراه: 09166308748
رسالت:
رسالت همان فلسفه وجودی سازمان و نقطه آغازین برنامه استراتژیک است. رسالت آزمایشگاه بهداشتی عبارت است ازگسترش بهداشت و سلامت مردم از طریق برنامه‌ریزی، پیشگیری و آموزش، و ارزشگزاری و اطمینان از دانش و نوآوری واستفاده از تکنیک های جدید آزمایشگاهی.