سه‌شنبه 6 آبان 1399  

شرح وظایف

شرح وظایف و برنامه های واحد امور آزمایشگاه ها.

1- نظارت و ممیزی کلیه آزمایشگاه های تحت پوشش معاونت بهداشت:
- هماهنگی با آزمایشگاه ها جهت انجام ممیزی ها

- انجام اقدامات چک لیستی جهت بازدیدها، بازرسی ها و ممیزی ها از آزمایشگاه ها

- تهیه گزارش بازدیدها، بازرسی ها و ممیزی ها، ثبت و ارسال به آزمایشگاه ها

- پیگیری بازدیدها، بازرسی ها و ممیزی های قبلی و گزارش آن

2- بررسی و رسیدگی به شکایات در حوزه آزمایشگاه های تحت پوشش معاونت بهداشت:
- ثبت شکایت های انجام شده از آزمایشگاه ها
- پیگیری و بررسی شکایات و درخواست ارائه توضیح از آزمایشگاه های شکایت شده
- ثبت نتیجه کارشناسی شکایت از آزمایشگاه ها و ارائه پاسخ به شاکی

3- همکاری و نظارت آزمایشگاهی بر برنامه نظام مراقبت بیماری های واگیردار و غیر واگیردار:

- پیگیری خواست های گروه بیماری ها از آزمایشگاه های دولتی تحت نظارت معاونت بهداشت
 
4- برگزاری کلاس های ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی:

- تعیین موضوعات آموزشی و پیگیری جهت اخذ مجوز برای کلاس های آموزشی

- تعیین زمان برگزاری کلاس ها، سر فصل ها و پیگیری جهت مشخص نمودن مدرسین

- پیگیری جهت برگزاری کلاس های داخلی در آزمایشگاه ها

- تشکیل کلاس های کنترل کیفی در جهت بهبود ارتقا کیفی و بنیه علمی و عملی آزمایشگاه ها

5- همکاری و مشاوره جهت خرید وسایل و تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی
:
- کمک به خرید تجهیزات بهتر و دارای گواهینامه های معتبر و مجوز برای آزمایشگاه های تحت پوشش

- ارائه راهنمایی در خصوص تنظیم قراردادها با شرکت های تجاری آزمایشگاهی

6- نظارت و ممیزی توزیع کنندگان کیت ها و فرآورده های پزشکی
:
- اعلام نتایج کیفی آزمایشگاه های مرجع سلامت بر روی کیت ها و مواد مصرفی به آزمایشگاه های تحت پوشش

- ثبت شکایت کتبی (در مورد تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی) ارسال شده از آزمایشگاه ها به اداره امور آزمایشگاه ها و ارجاع آن به آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت و پیگیری حصول جواب

7- شرکت در کمیته های مختلف، کارگاه های استانی و کشوری

8- توزیع نیروهای طرحی و استخدامی آزمایشگاه های تحت پوشش معاونت بهداشت:

- جمع آوری اطلاعات پرسنلی آزمایشگاه های تحت پوشش و تجزیه و تحلیل وضعیت پرسنلی آزمایشگاه ها

- معرفی واحد محل خدمت برای نیروهای طرحی و جدیدالاستخدام به مدیریت نیروی انسانی

- رسیدگی به امور پرسنلی اعم از طرحی و رسمی و نقل و انتقالات