سه‌شنبه 6 آبان 1399  

شرح وظایف

شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس.

 1.  جمع آوري، جمع بندي و تحليل اطلاعات و آمار فعاليتها و گزارش به دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت
 2. همكاري با اداره سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس وزارت بهداشت در برنامه هاي ابلاغی
 3. تدوين برنامه جامع عملياتي
 4. نظارت بر اجراي ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغی
 5. بررسي و شناخت وضعيت موجود گروه نوجوانان به منظور تعيين نيازها و اولويت ها
 6. جمع بندي، پيشنهاد و پيگيري و نظارت بر تامين و توزيع و نحوه استفاده از منابع مالي، ملزومات تجهيزات و امکانات مورد نياز
 7.  نظارت برحسن جمع آوري داده ها آناليز اطلاعات و ارائه نتايج و شاخصها به مدیر گروه
 8. تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس در منطقه تحت پوشش
 9.  همكاري و هماهنگي درون و برون بخشی تحت نظر مدیر گروه (با گروههای همکارمرتبط و ادارات آموزش و پرورش)
 10. بررسي و شناخت مسائل و مشكلات شهرستانها و همكاري در جهت رفع آنها
 11.  مشاركت بر نظارت، پايش و ارزشيابي برنامه هاي جاري
 12.  جمع بندي، تنظيم و تدوين نهائي گزارشات ادواري حاصل ازپايش و ارزشيابي به انضمام تحليل و پيشنهادات و ارائه به مدیر گروه
 13. نظارت، پايش، ارزشيابي مستمر و مداوم از فعاليتهاي مدارس در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه
 14.  تهيه و تدوين و ارائه متون و رسانه ها ی علمي - آموزشي
 15.   نظارت، طراحي و مشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي
 16.    مشاركت و نظارت برحسن برگزاري سمينارها، كارگاهها و برنامه هاي آموزشي
 17.     تهيه متون و تدوين و ارائه رسانه و مدول هاي علمي وآموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس (دانش آموزان، والدين پرسنل وكاركنان مدارس و معلمين)
 18.   مشاركت در برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي معاينات ادواري برنامه هاي ايمن سازي وضعيت ايمني و بهداشت محيط مدارس و ساير برنامه  هاي مرتبط با سلامت دانش آموزان
 19.  فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان، كاركنان مدارس والدين دانش آموزان و سايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

 

شرح وظایف كارشناس بهداشت جوانان در ستاد معاونت بهداشتي

 1. جمع آوري، جمع بندي و تحليل اطلاعات وآمار فعاليتها وگزارش به دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت
 2. همكاري با اداره سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس وزارت در برنامه هاي ابلاغی
 3. اجراي ضوابط و استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي
 4. تهيه و تدوين برنامه جامع عملياتي سالانه
 5. انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان
 6. بررسي و شناخت وضعيت موجود گروه جوانان به منظور تعيين نيازها و اولويت ها
 7. بررسي و شناخت مسائل و مشكلات شهرستانها و همكاري در جهت رفع آنها
 8. شركت دركميته هاي علمي - فني وزارتی و استاني به منظور بهره گيري از تجارب و آموزش کارشناسان ستاد مراکز بهداشت
 9. تهيه و تدوين متون آموزشي، در زمينه سلامت جوانان
 10.  انجام هماهنگي هاي درون و برون بخشی
 11.  همكاري و هماهنگي با ساير بخش هاي مرتبط، در جهت توسعه برنامه هاي سلامت جوانان
 12.  هماهنگي و همكاري با معاونتهای آموزشی-پژوهشی دانشگاههای تابعه درجهت توسعه برنامه هاي سلامت جوانان
 13.  همكاري در تدوين بودجه پيشنهادي و تخصيص بودجه به شهرستانهاي تابعه
 14.  پيشنهاد و همكاري در تهيه و تدارك تجهيزات و ملزومات
 15.  نظارت، پايش، ارزشيابي مستمر و مداوم از فعاليتهاي سلامت جوانان در مراكز تابعه
 16.  جمع آوري داده ها، آناليز اطلاعات و ارائه نتايج و شاخصها زیر نظر مدیر گروه
 17.  برگزاري و شركت در سمينارها، كارگاهها و كنفرانس هاي علمي مربوط به گروه جوانان
 18.  آموزش تكنولوژي جديد خدمات سلامت جوانان از طريق پيش بيني و تهيه برنامه هاي اجرايي آموزش
 19.  تلاش در جهت پوياسازي و ارتقاء سيستم 
 20.  مدیریت و نظارت بر برگزاری همایش های ترویج ازدواج سالم ویژه جوانان و کارکنان بهداشتی مراکز محیطی در شهرستانها
 21.  مدیریت و نظارت بر آموزش خودمراقبتی، پیشگیری از رفتارهای پر خطر و پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی به جوانان
 22.  مدیریت و نظارت بر آموزش مهارتهای اجتماعی در جوانان برای پرسنل مرتبط با امور جوانان
 23.  همکاری در برنامه سفیران سلامت دانشجویی