شنبه 3 آبان 1399  

معرفی

اداره سلامت روان،اجتماعی و اعتیاد.

بهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است.  بعد مثبت بهداشت روان که سازمان بهداشت جهانی نیز روی آن تکیه دارد، در تعریف سلامت (سلامتی حالت رفاه فیزیکی، روانی و اجتماعی است نه فقط فقدان بیماری و یا ناتوانی) لحاظ شده است. بهداشت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی هایش را باز می شناسد و قادر است با استرس های معمول زندگی تطابق حاصل کرده، از نظر شغلی مفید و سازنده باشد و به عنوان بخشی از جامعه با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد. سلامت روان به همه ما مربوط است نه فقط به کسانی که از بیماری های روانی رنج می برند.

 

احمدرضا ورمزیار
مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی
سمت: رئیس اداره سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
سمیه اسماعیلی
مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
سمت: کارشناس روانشناسی
رزا ایران منش
مدرک: کارشناسی ارشد روانشناسی
سمت: کارشناس پیشگیری و درمان اعتیاد