چهارشنبه 30 مهر 1399  

معرفی

واحد آمار.فاطمه گندمکار
مدرک: کارشناس ارشد آمار ریاضی
سمت: کارشناس آمارمنا بغلانی
مدرک: کارشناس آمار ریاضی
سمت: کارشناس آمار موضوعی و مسئول پایش برنامه عملیاتی