چهارشنبه 30 مهر 1399  

شرح وظایف

شرح وظایف و برنامه های واحد آمار.

     - جمع آوری و استخراج آمار جمعیت و نظارت بر نحوه جمع آوری اطلاعات جمعیتی شهرستان های تحت پوشش
- اجرای برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ بر اساس برنامه ICD10و نظارت بر ورود دادهای ثبت مرگ شهرستان های تحت پوشش در نرم افزار کشوری جامع ثبت مرگ و میر و تفسیر آن ها
- برگزاری کارگاه های آموزشی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ جهت کارشناسان مسئول برنامه و مدارک پزشک های بیمارستان های تحت پوشش
- انجام هماهنگی های لازم درخصوص مرگ و میر نوزادان، کودکان 59-1 ماهه، نوجونان و جوانان با گروه های بهداشت خانواده و مدارس
- جمع آوری، کنترل، ورود اطلاعات در زیج حیاتی روستایی و استخراج شاخص های آن
- همکاری در برنامه ی بیمه روستایی و پزشک خانواده
- استخراج و جمع بندی اطلاعات جمعیتی به تفکیک گروه های سنی و جنسی
- جمع آوری و استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز، کنترل، تجزیه تحلیل داده ها و آمارها با نرم افزارهای آماری و تفسیر آن ها
- تهیه و تدوین گزارشات لازم با همکاری و هماهنگی گروه ها در بازه های زمانی مشخص
- پایش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال به موقع آمار و اطلاعات شهرستان های تحت پوشش
 
- برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با هر یک از برنامه ها
- همکاری در برنامه آمار با سایر واحدها
- شرکت در سمینارها و ارائه نتایج حاصله
- انجام سایر امور مربوطه
 
رئوس برنامه ها:
- نظام ثبت مرگ و میر
- تدوین جمعیت شهرستان های تحت پوشش