چهارشنبه 30 مهر 1399  

تماس با ما

شماره تماس معاونت بهداشت آبادان.


آدرس پستی: آبادان - احمدآباد - خیابان 15 اصلی - نبش 6 فرعی - معاونت بهداشت

شماره تماس: 53329313 -53329306 - 061

شماره فکس: 53320097 - 061