شرح وظایف و برنامه های گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد


برنامه های کاربردی سلامت روان در نظام بهداشتی کشور و دانشکده علوم پزشکی آبادان:

* برنامه ادغام بهداشت روان روستا

* برنامه ادغام بهداشت روان شهر

* برنامه حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه

*برنامه مهارتهای زندگی

* برنامه مهارتهای فرزندپروری

* طرح پیشگیری از خودکشی

* اعتیاد و سوء مصرف مواد )که شامل برنامه های آموزشی و پیشگیرانه و مراکز گذری کاهش آسیب و واحدهای درمانی اعتیادمی باشد(

*برنامه پیشگیری از مصرف الکل

* برنامه مقابله با خشونت خانگی علیه زنان و کودک آزاری

 


برنامه بهداشت روان روستا، برنامه بهداشت روان شهر :


فراهم
آوردن خدمات اساسی بهداشت روان قابل دستیابی همه مردم به ویژه گرو ههای محروم و آسیب پذیر در مناطق روستایی و شهری و تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت روانی افراد در روستاها و شهرها و حاشیه شهرها با استفاده از بهورزان و داوطلبان سلامت، ارتقاء و افزایش میزان آگاهی افراد جامعه شهری و روستایی نسبت به بهداشت روان و تغییر نگرش آنان نسبت به بیماری های روانی با تکیه بر آموزش مستمر بهداشت روان، شناسایی بیماران روانی- عصبی در مناطق شهری و روستایی،کنترل،

درمان و پیگیری مناسب و به موقع بیماران روانی - عصبی، فعال شدن پایگاه های بهداشتی، استفاده از رابطین بهداشتی در امر بیماریابی، ارجاع و پیگیری و پل ارتباطی با مرکز بهداشتی درمانی شهری. از نظر عملیاتی خدمات بهداشت روانی از خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی آغاز و متعاقب آن در مرکز بهداشتی درمانی توسط پزشکان عمومی و سطوح تخصصی بهداشت روان شهرستان و استان ارائه می گردد. در حال حاضر صد درصد جمعیت روستایی تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان ) مراکز و خانه های بهداشت( و   بخشی از جمعیت شهری ) مراکز شهری-روستایی( تحت پوشش برنامه های سلامت روان می باشند.

 


برنامه حمایتهای روانی _اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه:

ایران جزء ده کشور بلاخیز دنیا است. تا سا لهای اخیر در سیاست گذاری بهداشتی در برابر وقایع آسیب زا کمتر به عوارض روانشناختی پرداخته می شد.طبق پژوهشهای انجام شده یکسال پس از زلزله، بالغین سه برابر و کودکان دو برابر بیشتر از جمعیت آسیب ندیده از اختلالات روانی رنج می برند. کاهش شیوع و پیشگیری از پیشرفت و تشدید عوارض روانی در حوادث غیر مترقبه، افزایش توان انطباق و آماده سازی بازماندگان، تقویت مهار تهای اجتماعی بازماندگان و کمک به جامعه برای سازماندهی مجدد، خودسازی و بازسازی جامعه و آموزش عمومی جامعه از این برنامه ها می باشد.این برنامه همه ساله توسط کارشناسان بهداشت روان در کلیه شهرستانهای تابعه اجرا و آموزشهای لازم ویژه گروههای هدف شامل کارشناسان بهداشت روان، مدیران بهداشتی،معلمان،بهورزان و... انجام می شود.

 

ارتقای بهداشت روان و برنامه مهارتهای زندگی و فرزندپروری:

ازدیدگاه مجریان بهداشتی ارتقای بهداشت به کوششهائی اطلاق می گردد که جمعیتهای سالم رانیز شامل می شود و هدف از آن بالا بردن سطح بهداشت و سلامتی است. افزایش مهار تهای زندگی به دانش آموزان مقطع ابتدایی، افزایش مهارتهای زندگی به دانش آموزان مقاطع مختلف،بالا بردن آگاهی معلمان و والدین دانش آموزان در زمینه مهارتهای زندگی، آموزش مربیان، برگزاری کارگا ههای آموزشی برای پرسنل و عموم مردم از این برنامه ها می باشد. برنامه آموزشی فرزند پروری تلاشی است در جهت کاهش استرسهای موجود در جامعه که باعث تعامل بهتر والدین با فرزندان خود و فضای مثبت خانه خواهد شد. در جهت پیشگیری از عوارض روانی رفتارهای مقابله ای والدین با کودکان و افزایش آگاهی به والدین در درک رفتار کودک، کارگاه های مختلف آموزشی برای پرسنل و عموم مردم به شکل مقطعی و در طی سال اجرا می گردد.

 

برنامه پیشگیری از خودکشی:

بررسی اثربخشی ادغام برنامه پیشگیری از خودکشی مبتنی بر درمان افسردگی در نظام بهداشتی، تکمیل پرسشنامه های موارد اقدام به خودکشی و جمع آوری و ارسال آمار ماهیانه موارد خودکشی، برگزاری همایش پیشگیری از خودکشی و رفتارهای مرتبط که در راستای سیاستهای دفترسلامت روانی اجتماعی و برنامه های آموزشی در زمینه بیماری افسردگی با تأ کید بر شناخت علائم خودکشی خصوصاً با حساس سازی والدین در طی سال و بطور مقطعی از این اقدامات می باشد.

 

DIC  و کاهش مخاطرات بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی در سوء مصرف کنندگان مواد:

افزایش دسترسی به جمعیت دارای رفتارهای پرخطر مصرف مواد و رفتارهای پرخطر جنسی، برقراری ارتباط آ نها با سیستم بهداشتی، درمانی، کاهش بروز و شیوع عفونت ویروس ایدز در جمعیتهای پرخطر جنسی و مصرف کننده مواد مخدر، کاهش بروز و شیوع بیمار یهای آمیزشی، هپاتیت و ایدز، توانمندسازی مصرف کنندگان مواد در جهت کاهش مخاطرات بهداشتی ناشی از رفتارهای پرخطر مصرف مواد، بازگرداندن معتادین خیابانی به آغوش خانواده و اجتماع، کاهش وقوع و رفتارهای جنایت کارانه در مصرف کنندگان مواد، ایجاد امکان درمان مصرف کنندگان مواد با استفاده از رویکردهای مختلف از این اقدامات است.

مرکز گذری DIC)) فعلاً فقط در شهرستان آبادان دایر بوده و فعالیتهای خود را در زمینه کاهش آسیب اعتیاد و یک واحد MMT دولتی نیزدر شهرستان آبادان فعالیت می نماید. میانگین مراجعه روزانه این مراکز 65 نفر در روز بوده و بیش از 400 نفر تحت درمان با متادون می باشند.

شایان ذکر است که نیاز مبرم به راه اندازی مرکز گذری (DIC) در شهرستانهای ماهشهر، خرمشهر و شادگان نیز با توجه به وجود معتادین پرخطر و اعتیاد تزریقی وجود دارد.

 

برنامه پیشگیری از مصرف الکل:

این برنامه از سال1392 آغاز به کار نموده و در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای پیشگیرانه از مصرف الکل و مشروبات الکلی و عوارض سوء مصرف آن در سطح شهرستانهای تابعه دانشکده علوم پزشکی آبادان اجرا می شود که با هدف پیشگیری از مصرف الکل در خوابگاههای دانشجویی، بهبود آگاهی دانش آموزان و والدینشان در سطح مدارس ، اخذ مجوز جهت راه اندازی مرکز کاهش آسیب الکل و... می باشد.

 

 

برنامه مقابله با خشونت خانگی علیه زنان و کودک آزاری:

خشونت خانگی علیه زنان ، آثار بسیار ناخوشایندی بر زندگی فردی آنان و دیگر اعضای خانواده دارد. زنانی که همسرانشان با آنان به خشونت رفتار می کنند، بسیار بیشتر از دیگر زنان در معرض آسیبهای روانی قرار می گیرند. کودکانی که شاهد این خشونتها باشند، نه تنها دچار فشارهای روانی می شوند و ضربه های جدی می خورند، بلکه الگوهای نامناسب رفتاری را می آموزند. یک عامل بسیار مؤثر در پیشگیری از این خشونتها آموزش زن و شوهرهاست. اگر آنها مهارتهای زندگی ، شیوه های حل مسأله و الگوهای مناسب خانوادگی را بیاموزند زمینه بروز خشونتها در خانواده ها کمتر خواهد شد. همچنین برنامه پیشگیری از کودک آزاری نیز در راستای حمایت از کودکان و آموزش به والدین (برنامه مهارتهای فرزندپروری) و برگزاری جلسات آموزشی ویژه والدین دانش آموزان و سایر گروههای هدف توسط کارشناسان بهداشت روان میتواند مؤثر واقع شوند.

 

برنامه هفته مبارزه با مواد مخدر و برنامه هفته سلامت روان:

یکی از مهم ترین فعالیت های گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، برنامه های آموزشی پیشگیرانه و اطلا ع رسانی می باشد. اوج فعالیت های فوق در هفته سلامت روان درهفته آخر مهر ماه هرسال در راستای برنامه ها و شعار سازمان جهانی بهداشت و رئوس برنامه های پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  و هفته مبارزه با مواد مخدر نیز  در تیر ماه هرسال با برگزاری همایش ها و برنامه ها و فعالیت های آموزشی، تهیه و تکثیر پوستر، بنر، پارچه نویسی و... انجام می گیرد. در سال 93 بیش از پانزده هزار نفر از عموم مردم و طی 350 جلسه آموزشی، فرهنگی، نمایشگاه، مسابقات ورزشی، کنفرانس و کارگاه و ... به نوعی در برنامه ها شرکت داشته اند.
تعداد بازديد اين صفحه: 3134
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32039796 تعداد بازديد زيرپورتال: 1015122 اين زيرپورتال امروز: 1745 سایت در امروز: 35394 اين صفحه امروز: 2