شرح وظایف معاون فنی

وظایف پست / شغل ذکر شده بر اساس وظایف سازمانی به شرح زیر تعیین می گردد:

1- جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات و آمارهای مورد نیاز برای برنامه ریزی و اجرای برنامه در منطقه

2- همکاری با معاونت بهداشت در زمینه ی شناخت مسائل محلی، منطقه ای و بررسی راه های عملی رفع تنگناها و حل مسائل.

3- مشارکت در انتخاب فنی، تخصصی متقاضیان استخدام و به کارگیری آن ها و تمهیدات لازم برای بقا و استمرار تامین نیروی انسانی.

4- همکاری با معاون بهداشت در زمینه ی آشنایی کامل با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب ترین روش ها و اجرای آن ها در منطقه.

5- مشارکت در تجزیه تحلیل و بررسی و مطالعه برنامه های تفضیلی بهداشتی (کشوری و منطقه ای) و تهیه برنامه های مناسب در منطقه جهت تهیه بودجه ی عملیاتی.

6- مطالعه و بررسی نیازهای واحدهای تابعه (تشکیلات و روابط درونی بین واحدها) و ارائه راه حل مناسب جهت توزیع نیرو و امکانات.

7- تهیه و تدوین متون و جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت آموزش های بدو خدمت، حین خدمت و بازآموزی ها و نظارت و پایش آن ها.

8- برقراری هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه ی مرکز و سایر واحدهای دانشکده.

9- جستجوی راه حل های مناسب و کاربردی در جهت جلب هماهنگی های بخش های موثر در سلامت و توسعه ی بهداشت و ارتقاء سطح سلامت جامعه.

10- انجام پژوهش های مناسب و کاربردی در زمینه ی شناخت و حل مسائل موجود و تکنولوژی های مناسب برای حل مسئله و ...

11- همکاری در آموزش نیروی انسانی پزشکی که برای کارآموزی های میدانی به واحدهای تابعه ی مرکز بهداشت اعزام شوند.

12- دریافت و بررسی، تجزیه و تحلیل گزارش های رسیده از واحدهای تابعه و همکاری برای بازتاب مناسب برای واحدها و گزارش نهایی برای واحدهای بالاتر.

13- مطالعه و بررسی به منظور شناخت توانایی های بالقوه ی منطقه و تهیه ی طرح های جدید متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی منطقه.

14- پیگیری و نظارت در پشتیبانی نیازهای تدارکاتی واحدها.

15- نظارت، بررسی بر اجرای بودجه و برنامه های سالانه و دراز مدت.

16- برنامه ریزی و هماهنگی برای ایجاد واحدهای جدید و ارائه ی راه کارهای علمیو عملی جهت ارتقاء کمی و کیفی واحدهای موجود متناسب با ضوابط کشوری.

17- مشارکت در تهیه و تطبیق دستور عمل ها، پروتکل های بهداشتی درمانی، آموزشی، تحقیقی از طریق کمیته های علمی و دستور عمل های اجرایی از طریق شوراهای محلی.

18-  برنامه ریزی و هماهنگی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از امکانات بخش بهداشت در زمینه ی آموزش و کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی.

19- اجرای سایر دستورات مرتبط دستور مقام مافوق.


تعداد بازديد اين صفحه: 3052
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32239468 تعداد بازديد زيرپورتال: 1023397 اين زيرپورتال امروز: 1250 سایت در امروز: 19789 اين صفحه امروز: 1