رسالت معاونت بهداشت آبادان
رسالت:

معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان مأموریت دارد تا با مدیریت، برنامه ریزی، پایش و ارزشیابی خدمات بهداشتی درمانی از طریق نظام شبکه سلامت در جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه تحت پوشش و افزایش طول عمر همراه با توانایی و با محوریت پیشگیری از بیماری ها برای دستیابی به اهداف تعیین شده با تکیه بر اصول عدالت اجتماعی، هماهنگی بین بخشی، مشارکت مردمی و استفاده از فنآوری های نوین گام بردارد.

دور نما:

ما برآنیم تا در مدت 5 سال با برقرای ارتباط انسانی توأم با احترام متقابل در  بین کارکنان، در زمینه توسعه سلامت و ارائه خدمات بهداشتی درمانی با بکارگیری سیستم مدیریت مشارکتی، امکان دسترسی آسان و عادلانه مردم را به خدمات باکیفیت و مطابق با استانداردهای موجود در نظام سلامت را فراهم نموده و بتوانیم رضایت مشتریان داخلی و خارجی و ذینفعان را کسب کنیم، تا شاهد افزایش طول عمر همراه با سلامتی، کاهش مرگ و میر و بهبود وضعیت سلامت جمعیت تحت پوشش منطقه جنوب غرب استان خوزستان تا پایان سال1397 باشیم.


ارزش ها:

1-    عنایت به اعتقادات دینی

2-   صلاحیت های اخلاقی و علمی

3-   احترام و اعتماد متقابل

4-    عدالت و قانون مداری

5-   تکیه بر اصول عدالت اجتماعی

6-   مشارکت های مردمی

7-  هماهنگی درون بخشی و بین بخشی


نقاط قوت:

1-    وجود نظام شبکه های بهداشتی درمانی و امکان دسترسی به واحدهای عرضه خدمات مراقبت های اولیه  بهداشتی در منطقه جنوب غرب استان خوزستان.

2-   وجود کارشناسان توانمند در حیطه های مختلف سلامت در منطقه.

3-  پوشش مناسب خدمات بهداشتی از طریق سیستم شبکه ارائه خدمات به صورت ادغام یافته.

4-   استقرار و اجرای برنامه ی بیمه روستایی و پزشک خانواده.

5-  امکان دسترسی به داده ها و اطلاعات جمعیتی درسطوح مختلف.

6-   وجود نظام استاندارد مراقبت برنامه های سلامت.

7-  وجود برنامه ی نیازسنجی و اولویت بندی آموزشی.

8-  وجود هماهنگی درون بخشی در اکثر واحدها.

9-   وجود کمیته های تخصصی و فنی در معاونت بهداشت.

10- داشتن برنامه عملیاتی درهر یک از واحدها و گروه های ستادی.


نقاط ضعف:

1-    ضعف فعالیت های تیمی و جزیره ای عمل نمودن برخی از واحدها.

2-   مناسب نبودن چارت سازمانی با فعالیت ها و نیازهای واقعی و فعلی واحد های ستادی.

3-  انگیزه پایین در اکثر سطوح برای ارائه خدمات با کیفیت.

4-   ضعف در انجام پژوهش های کاربردی.

5-   ضعف در فعالیت های جلب مشارکت مردمی.

6-   ضعف در هماهنگی های بین بخشی بعضی از ارگانها و ادارات.

7-  ضعف در نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه ها.

8-  ضعف در بهبود استاندارد تجهیزات و فضاهای فیزیکی.

9-   پایین بودن میزان مانداگاری پزشکان در سطح منطقه.

10- پایین بودن سطح آگاهی پزشکان نسبت به نقش خود در سیستم سلامت.

11- استاندارد نبودن امکانات آموزشی.

12-  نقص در اجرای نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده.


فرصت ها:

1-    بالا بودن آگاهی عمومی و سطح سواد مردم.

2-   وجود مراکز آموزشی دولتی، آزاد و بین المللی در سطح منطقه.

3-  امکان استفاده از بخش های صنعتی موجود در منطقه به عنوان حامیان سلامت در جهت اجرای برنامه های سلامت محور.

4-   امکان استفاده از ناوگان های هوایی، دریایی و ریلی.

5-   امکان استفاده از امکانات مرکز صدا وسیمای آبادان.

6-   امکان استفاده از حمایت های مالی سازمان منطقه آزاد اروند.

7-  امکان استفاده از رسانه های جمعی موجود در منطقه.

8-  وجود فرمانداری ویژه در منطقه.

9-   همکاری بسیج جامعه پزشکی.

10- وجود منابع طبیعی (رود خانه ها، تالاب، و دسترسی به دریا)


تهدیدها:

1-    شرایط ایجاد شده دراثر تغییرات اقلیمی نظیر ریز گردها

2-   داشتن مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت

3-  وجود صنایع آلاینده (پالایشگاه، پتروشیمی و ... )

4-   پایین بودن سطح آگاهی مردم نسبت به نیاز های بهداشتی

5-   بالا بودن میزان بیکاری و پایین بودن سطح درآمد

6-   روند رو به رشد اعتیاد و رفتارهای مخاطره آمیز

7-  وجود پایانه مرزی شلمچه و ورود زائرین از مرز مشترک عراق

8-  مشکلات ناشی از وضعیت زیست محیطی (زباله، فاضلاب، آلاینده ها و...)

9-    میزان شیوع و بروز بیماریها (سالک، سل و...)
اهداف کلی معاونت بهداشت آبادان

- افزایش پوشش کمی و کیفی خدمات بهداشتی درمانی.

- ارتقاء سطح دانش و شیوه زندگی سالم جامعه با تأکید بر گروههای آسیب پذیر (مادران، کودکان، جوانان و سالمندان) و توجه خاص به بیماریهای واگیر و غیر واگیر.

- توسعه و تقویت ویژگیهای مثبت نظام شبکه با اولویت بهبود نظام ارجاع .

- تقویت و پیگیری مستمر هماهنگی های بین بخشی به منظور اجرای بهتر برنامه های بهداشتی.

- ساماندهی فضای (فیزیکی- تجهیزات فنی نیروی انسانی و منابع مالی).

- توانمند سازی کارکنان با افزایش رضایت شغلی وارتقاء سطح دانش و مهارت علمی و عملی آنان.

- توسعه مشارکت های مردمی در برنامه های بهداشتی.

- پژوهش در زمینه بهداشت با تأکید برتوانائی های پژوهشی کارکنان این بخش.


اهداف کلی و اختصاصی:


-G1 افزایش پوشش کمی و کیفی خدمات بهداشتی درمانی:

-O1 افزایش دسترسی به مراقبت های اولیه بهداشتی در مناطق روستایی وشهری به میزان 100 درصد تا پایان سال 97.

-O2کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به تفکیک گروههای سنی تاپایان سال 97.

-O3کاهش مرگ و میر مادران بارداربه زیر 15 در صدهزار تا پایان سال 94.

 -O4تثبیت سیاست جدید افزایش جمعیت و نرخ باروری کلی به بالای 1/2  در هزار(حد جایگزینی) تاپایان سال 97.

-O5 افزایش وحفظ پوشش کامل ایمن سازی درگروه های هدف تاپایان سال 97.

-O6حفظ وکنترل بیماریهای واگیر با تاکید بر بیماریهای در آستانه حذف و ریشه کنی همگام با اهداف کشوری تاپایان سال 97.

-O7افزایش غربالگری بیماریهای غیرواگیر بر اساس دستورالعملهای کشوری تاپایان سال 97.

-O8افزایش پوشش نظارتی برنامه های بهداشت محیط به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O9افزایش پوشش نظارتی برنامه های بهداشت حرفه ای به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O10حفظ پوشش مراقبت دانش آموزان براساس پروتکل های کشوری به میزان100 درصد تاپایان سال 97.

-O11بهبود الگوی مصرف موادغذایی خانوارها در جهت اصلاح ریز مغذیها به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O12کاهش رفتار های پر خطر (کاهش آسیب) در گروههای هدف تاپایان سال 97.

-O13افزایش برنامه های نظارتی سلامت روانی، اجتماعی، اعتیاد و الکل به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O14 توسعه برنامه های خود مراقبتی برای گروههای هدف تاپایان سال 97.

-O15افزایش میزان رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O16افزایش جذب رابطین بهداشتی بویژه متخصص در شهر و روستا به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.


-G2 ارتقاء سطح دانش و شیوه زندگی سالم جامعه با تأکید بر گروه های آسیب پذیر (مادران،  کودکان و جوانان) و توجه خاص به بیماری های واگیر و غیر واگیر:

 -O1ارتقاء سطح آگاهی جامعه در زمینه فاکتورهای عمده مؤثر برسلامتی به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O2 افزایش میزان رفتارهای عمده مؤثر بر سلامت در جامعه به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O3 ارتقاء سطح آگاهی جامعه در زمینه بیماری های بازپدید و نوپدید به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O4 ارتقاء سطح آگاهی جامعه در زمینه ویژگی های گروههای آسیب پذیر به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.


-G3 توسعه و تقویت ویژگی های مثبت برنامه پزشک خانواده با اولویت بهبود نظام ارجاع:

-O1 افزایش واحدهای ارائه دهنده خدمات تاپایان سال 97.

-O2 توسعه تیم فنی ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی تاپایان سال 97.

-O3 افزایش مراجعین به سطح دوم بر اساس نظام جامع سطح بندی خدمات تاپایان سال 97.

-O4 افزایش مراجعین به سطح سوم بر اساس نظام جامع سطح بندی خدمات تاپایان سال 97.

-O5 تغییر کمی و کیفی وضعیت دارویی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و بهینه سازی فرآیند تجویز دارو تاپایان سال 97.


-G4 تقویت و پیگیری مستمر هماهنگی های بین بخشی به منظور اجرای بهتر برنامه های بهداشتی:

-O1 افزایش جلب هماهنگی بین بخشی در جهت اجرای برنامه های مرتبط با سلامت مردم تاپایان سال 97.

 

-G5 ساماندهی فضای (فیزیکی- تجهیزات فنی نیروی انسانی و منابع مالی):

-O1 ساماندهی و ارتقای فضاهای فیزیکی موجود و احداثی جدید مطابق الگوی استاندارد تاپایان سال 97.

-O2 ارتقای فناوری در واحدهای بخش بهداشت به منظور ارائه خدمات مطلوب تاپایان سال 97.

-O3 اصلاح تشکیلات سازمانی تاپایان سال 97.

-O4 ایجاد واحد مالی و بودجه در جهت هزینه به موقع و مناسب، اعمال صرفه جویی، کسب درآمد تا پایان سال 93.


-G6توجه خاص به توانمند سازی کارکنان با افزایش رضایت شغلی و ارتقاء سطح دانش و مهارت علمی و عملی آنان:

-O1 افزایش رضایت شغلی کارکنان به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O2 ارتقاء مهارت های شغلی کارکنان بهداشتی به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تا پایان سال 97.

-O3 ارتقاء دانش و آگاهی کارکنان به فن آوریهای روز به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.


-G7 توسعه مشارکت های مردمی در برنامه های بهداشتی:

-O1 افزایش مشارکت های فعال مردمی در برنامه ریزی، اجراء و ارزشیابی برنامه های بهداشتی به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

-O2 تأمین هزینه های بخش بهداشت از محل کمکهای مردمی و افراد خیر و نیکوکار به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تاپایان سال 97.

 

- G8 پژوهش در زمینه بهداشت با تأکید برتوانائی های پژوهشی کارکنان:

-O1 انجام طرح های پژوهشی هماهنگ با اولویت های پژوهشی بخش بهداشت با مشارکت کلیه گروههای کارشناسی به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تا پایان سال 97.

-O2 ایجاد بستر مناسب به منظور جلب همکاری های دانشجویان و اعضاء هیأت علمی در امر پژوهش در زمینه بهداشت به میزان 5 درصد نسبت وضع موجود در هرسال تا پایان سال 97.

 

تعداد بازديد اين صفحه: 2843
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20482242 تعداد بازديد زيرپورتال: 585621 اين زيرپورتال امروز: 375 سایت در امروز: 2659 اين صفحه امروز: 1