شرح وظایف و برنامه های گروه سلامت کار

مهندسی بهداشت حرفه ای:


یکی از برنامه های اصلی بهداشت حرفه ای، بررسی و شناسائی عوامل زیان آور محیط کار است. در بهداشت حرفه ای عمده کوشش ها بر ارزیابی و اندازه گیری این عوامل و در صورت نیاز کنترل آنها می باشد.
عوامل زیان آور محیط کار به چهار دسته عمده تقسیم می شود:

الف) عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار مانند صدا و ارتعاش، گرما، سرما، روشنائی، فشار، پرتوها و ...

ب) عوامل شیمیائی زیان آور مانند مواد شیمیائی سمی که برخی بیماری ها و مسمومیت های شغلی را سبب می شوند.

پ) عوامل بیولوژیکی زیان آور شامل ویروس ها، باکتری ها، انگل ها، ریکتزیاها و قارچ ها

ت) عوامل ارگونومیک زیان آور مانند وضعیت نامطلوب بدنی در هنگام کار،  وارد شدن فشار بیش از حد بر روی اندامی خاص، نبود تناسب جسمانی و روانی میان انسان و کار و ...

هر یک از عوامل یاد شده اگر از حد تحمل فیزیولوژیک بدن انسان پیشی گیرد، عوارض و آسیب هایی را ایجاد خواهند نمود. در بهداشت حرفه ای عمده کوشش ها بر ارزیابی این عوامل، اندازه گیری آن ها و در صورت نیاز کنترل آن ها می باشد.

 

 

طب کار:

در بخش طب کار نظارت بر انجام معاینات کارگری در کارخانه جات،  مراکز بهداشتی درمانی و شرکت های ارائه دهنده خدمات طب کار صورت می پذیرد.

مراکز تابعه تحت پوشش دانشگاه دارای سانتر معاینات کارگری می باشند که در این سانترها کلیه خدمات طب کار اعم از خدمات پزشکی و پاراکلینیکی انجام می شود. این واحد دارای اسپیرومتر، ادیومتر، آزمایشگاه تشخیص طبی می باشد و یک پزشک ثابت همه روزه به معاینه کارگران مشغول می باشد.

فايل ها
فلوچارت فرایند صدا فلوچارت فرايند صدا.docx
49.492 KB
فلوچارت فرآیند روشنایی فلوچارت فرايند روشنايي.docx
49.175 KB
فلوچارت فرایند پرتو فلوچارت فرايند پرتو.docx
47.824 KB
فلوچارت پسماند فلوچارت پسماند.docx
116.469 KB
فلوچارت بیمارستان فلوچارت بيمارستان.docx
238.323 KB
فلوچارت برنامه کشاورزی فلوچارت برنامه کشاورزي.docx
57.085 KB
فلوچارت ارگونومی فلوچارت ارگونومي.docx
69.301 KB
فلوچارت تشکیلات فلوچارت تشکيلات.docx
56.287 KB
فرآیند معاینات دوره ای فرآيند معاينات دوره اي.pdf
108.49 KB
فرآیند معاینات بدو استخدام فرآيند معاينات بدو استخدام.pdf
102.562 KB
فرآیند رسیدگی به شکایات فرآيند رسيدگي به شکايات.pdf
91.349 KB
فرآیند جمع بندی آماری فرآيند جمع بندي آماري.pdf
1.06 MB
فرآیند پایش کارگاه ها فرآيند پايش کارگاهها.pdf
117.435 KB
فرآیند پایش از شرکت های خصوصی فرآيند پايش از شرکت هاي خصوصي.pdf
94.568 KB
فرآیند صدور مجوز طب کار فرآيند صدور مجوز طب کار.pdf
345.601 KB
فرآیند برنامه مشاغل سخت و زیان آور فرآيند برنامه مشاغل سخت و زيان آور.pdf
540.449 KB
فرآیند برنامه پایش عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت و سایر واحد های تابعه شهرستانی.pdf فرآيند برنامه پايش عملکرد بهداشت حرفه اي مراکز بهداشت و ساير واحد هاي تابعه شهرستاني.pdf
507.091 KB
فرآیند برنامه بازديد از تشکيلات بهداشت حرفه اي فرآيند برنامه بازديد از تشکيلات بهداشت حرفه اي.pdf
540.859 KB
بازدید از کارگاه ها فرآيند برنامه بازديد از کارگاهها.pdf
527.953 KB
فرآیند برنامه اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور فرآيند برنامه اندازه گيري و کنترل عوامل زيان آور.pdf
444.561 KB
فرآیند اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای  2 فرآيند اجراي برنامه هاي بهداشت حرفه اي 2.pdf
320.611 KB
فرآیند اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای فرآيند اجراي برنامه هاي بهداشت حرفه اي.pdf
482.516 KB
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 2387
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20326888 تعداد بازديد زيرپورتال: 579852 اين زيرپورتال امروز: 396 سایت در امروز: 3328 اين صفحه امروز: 1